Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/irwanda/public_html/db.php on line 2
Ikaze mu Rwanda :: Irwanda.rw
Irwanda

Ese ni iki Bibiliya ivuga ku bantu badakora?Mu buzima bwa buri munsi umuntu akora kugirango abeho, agire amagara mazima. Umuntu asabwa gukora ibishobora kuzabyara inyungu mu gihe kizaza  zaba rusange cyangwa ize bwite nubwo izo nyungu ashobora kuzibona ako kanya cyangwa zigatinda.

Ijambo ry’Imana naryo rero ntirihwema gukangurira abantu gukora cyane ndetse rikanagaragaza uko byagendekera umuntu wanga gukora. Ibi ni bimwe mu bigaragaza kamere y’Imana idakunda ibigwari cyangwa abantu bashaka kurya ibyo batavunikiye.


Ese mu by’ukuri, ni iki Bibiliya ivuga ku kintu kijyanye n’umurimo (Gukora)?

Abakorosayi 3:23 – Ibyo mukora byose mubikore mubikuye ku mutima, nk’abakorera Shobuja mukuru badakorera abantu.

Uyu murongo ugaragaza uburyo umuntu agomba gukora nk’ukorera igihembo ariko nanone akorera umuntu ufite igitinyiro. Usaba kandi gukora akazi ugakunze nk’uko bigaragara ngo “ubikuye ku mutima”


Imigani 10:4-Ukoresha ukuboko kudeha azakena, Ariko ukuboko k’umunyamwete gutera ubukire.

Uyu murongo ukangurira ikiremwa muntu gukora cyane ashyizeho umwete. Aha bisobanura ko mu gihe umuntu agaragaje ubunebwe cyangwa kudakorana umwete nta kabuza ntacyo azasarura. Aka wa mugani w’Abanyarwanda ngo ”ubibye ibitotsi asarura ingonera.”


Ibyakozwe n’intumwa 20:35– Nababereye icyitegererezo muri byose, yuko ari ko namwe mukwiriye gukora imirimo ngo mubone uko mufasha abadakomeye, no kwibuka amagambo Umwami Yesu yavuze ati ‘Gutanga guhesha umugisha kuruta guhabwa.’ ”

Uyu murongo ukangurira abantu gukora ariko bagamije gutanga. Si ugukora gusa ngo umuntu yihaze adamarare, ahubwo ko agomba kugenza nk’uko Yesu nawe yagenjeje.


2Abatesaronike3:10-kuko iki ari cyo twabategetse tukiri kumwe namwe, ngo umuntu wese wanga gukora ntakarye.

Biliya itegeka umuntu udakora nta mpamvu afite zigaragara ko atagomba kurya. Aha ibivuga kuko iteganyiriza umuntu gukora cyane kugirango abashe kubona ibimutunga abeho nk’uko twabibonye mu mirongo yabanje.


Abefeso4:28- Uwibaga ntakongere kwiba, ahubwo akore imirimo akoreshe amaboko ibyiza, kugira ngo abone ibyo gufasha umukene.

Bibiliya ikomeza ibuzanya kwanduranya cyangwa gukorakora mu gihe ufite amaboko ahubwo igasaba abantu gukoresha imbaraga z’intoki zabo.


Itangiriro 2:15-Uwiteka Imana ijyana wa muntu, imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo, ayirinde.

Impanuro z’Imana ku kijyanye no gukora zihera mu gitabo cy’Itangiriro ubwo yari imaze gushyira Adam mu ngobyi ya Eden ngo akorere igiti kirimo ndetse yite no ku nyamaswa bityo nawe abone ibimutunga.


Ni byiza ko Ijambo ry’imana rikurikizwa hatirengagijwe na kimwe kuko ibivugwamo byose bibereyeho kuzanira mwene Adam ibyiza.

NIBA HARIGITEKEREZO UFITE NTIWIBAGIRWE KUGISIGA AHABIGENEWE,NIBA HARI IKINDI WIFUZAKO TWAGUSOBANURIRA KITUGEZEHO TURAGISUBIZA.

NIBA HARIKINDI WIFUZAKO TWAKUGANIRIRAHO TUMENYESHE KURI ADRESS ZIRI HASI.
http://www.irwanda.rw/show.php?id=5832fa7d0989e

NIBA HARIKINDI WIFUZAKO TWAKUGANIRIRAHO TUMENYESHE KURI ADRESS ZIRI HASI.
http://www.irwanda.rw/show.php?id=5832fa7d0989e
NIBA HARIKINDI WIFUZAKO TWAKUGANIRIRAHO TUMENYESHE KURI ADRESS ZIRI HASI.
http://www.irwanda.rw/show.php?id=5832fa7d0989e323 Views

Kwamamaza

Sponsored Content

Tip! #RW

Julia Mukankusi and we others DotRW offering Web Hosting, VPS, Domain Name, Premium SEO, link building, web development and AdWords. Learn more about our services .

IBITEKEREZO

TANGA IGITEKEREZO

AMAZINA
E-MAIL
ANDIKA ICYO UTEKEREZA KURI IYI NKURU


#Amakuru #Hanze #Imikino #PaulKagame

Sponsored Content